Regulamin Voucherów Blue Whale Press sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania
z voucherów oferowanych przez Blue Whale Press sp. z o.o. z siedzibą ul. Polska 114, 60-401 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582776, REGON 362871711, NIP 7811917575 (dalej zwany “BWP”).

§ 2 Zasady wydawania voucherów

 1. Voucher na 50% wartości pierwszego zamówienia przekazany zostanie uczestnikom wydarzenia semKRK w formie papierowe.
 2. Podmioty wskazane w ustępie poprzedzającym w dalszej części Regulaminu zwane są “Nabywcami, a każde z nich z osobna “Nabywcą”.
 3. Voucher może być wykorzystany wyłącznie w celu zapłaty za usługi link buildingu oferowane przez BWP.
 4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części).
 5. Nabywca Vouchera jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie jego ważności, jednakże o chęci ze skorzystania z Vouchera powinien zawiadomić iCEA najpóźniej na 7 dni przed upływem jego terminu ważności. Termin ważności określany jest i odzwierciedlany na wydawanym Voucherze. W przypadku niewskazania terminu ważności uważa się, iż uprawnienie do wykorzystania Vouchera wygasa z 20 dniem 6 miesiąca kalendarzowego od dnia wydania.
 6. Za dzień wydania Vouchera przyjmuje się termin wydarzenia semKRK.
 7. Niewykorzystanie Vouchera, zgodnie z terminem określonym w jego treści, jest równoznaczne z utratą jego ważności i utratą środków na nim się znajdujących.

§ 3 Realizacja Vouchera

 1. O chęci skorzystania z Vouchera Nabywca winien poinformować BWP przed złożeniem zamówienia.
 2. Nabywca Vouchera może wykorzystać kwotę nominalną na dowolną z poniższych usług świadczonych przez BWP:
  • napisanie i publikację artykułów sponsorowanych,
  • umieszczenie linków w sieci BWP,
  • emisję banerów reklamowych.
 3. Voucher może zostać zrealizowany tylko przez nowych klientów BWP. Przez nowych klientów BWP rozumie się klientów, dla których usługi link buildingu, na które voucher jest oferowany, będą pierwszymi usługami, na które klienci składają zamówienie w BWP.
 4. Duplikaty Voucherów nie są wystawiane.
 5. Nabywca może wykorzystać wyłącznie jeden Voucher, niezależnie od ilości wskazanych przez niego potencjalnych usługobiorców usług BWP.
 6. Usługi wykonane tytułem realizacji Vouchera nie podlegają reklamacji.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Nabywca Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Wykorzystanie Vouchera stanowi potwierdzenie powyższego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. BWP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez BWP, nie będzie to jednak dotyczyć już wydanych Voucherów.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.